چهارمین نامه به فرشته کوچولو

سلام به عزیز دل مامان. دلبندم دلم برات یه ذره شده. خیلی دوست دارم زودی ببینمت و بغلت کنم. خیلی خیلی دوست دارم. بابایی هم دلش برات تنگ شده دوست داره بغلت کنه. یکم امروز استرس دارم خوشگلم. بعد از ظهر میخوام برم سونو گرافی برای ناهنجاری. خانوم دکتر گفت این سونو رو برو چون حتی کوچکترین مشکلی اگه باشه معلوم میشه. البته عزیزکم من مطمئنم که تو سالم و سلامتی اما خوب بازم استرس دارم. شاید معلوم بشه که دخملی یا پسر البته هر چی باشی برا ما عزیزی. دلم میخواد زودتر تکون بخوری، تا حست کنم. وایییییییییییییییییی عاشقتم عزیزم. اینقدر قربون صدقت رفتم که دیشب بابایی حسودیش درد گرفته بود از من می پرسید من و بیشتر دوست داری یا نی نی. مونده بودم چی بگم گفتم هر کدومتونو یه جور. عزیزکم خوش به حالت چه بابای خوبی داری.

/ 0 نظر / 12 بازدید